Członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu spotkali się na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu formacyjnym, które tradycyjnie odbyło się w Domu Głównym Towarzystwa  Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Mszę św. w intencji uczniów i nauczycieli szkół KSW – Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz, Publicznego Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW im. Kardynała Augusta Hlonda – odprawił ks. dr Paweł Jasina SChr, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa  Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Spotkanie formacyjne 11 września 2019 r. połączone było z promocją książki dr. Michała Białkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po tytułem „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”).  Książka ukazała się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski.

Dr Michał Białkowski jest historykiem i politologiem, zatrudnionym w Katedrze Historii Dyplomacji na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od kilku lat prowadzi badania historyczne dotyczące Soboru Watykańskiego II, a w szczególności udziału w nim polskich biskupów. Autora książki i jego dorobek naukowy przedstawił Eugeniusz Jarosik, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu, członek Zarządu Głównego KSW.

Najważniejsza część publikacji zaprezentowanej na spotkaniu to źródłowa edycja 40 protokołów z zebrań polskich biskupów, którzy systematycznie spotykali się w Rzymie podczas czterech kolejnych sesji soborowych. Dokumenty opracowano na podstawie materiałów pochodzących z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Dr Michał Białkowski uzupełnił protokoły ponad 1200 przypisami, które stanowią ważne rozwinięcie zawartości poszczególnych tekstów oraz wyjaśniają niezrozumiałe pojęcia czy fakty. Dr Białkowski jest też autorem zamieszczonego w książce eseju zatytułowanego „Sobór Watykański II – odnowa Kościoła”, poświęconego genezie Soboru Watykańskiego II, pracom przygotowawczym oraz obradom soborowym.

W debacie na temat książki dr. Michała Białkowskiego wzięli udział historyk prof. dr hab. Konrad Białecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dr Natalia Jackowska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

Eugeniusz Jarosik

Od lewej: prezes KSW w Poznaniu Eugeniusz Jarosik, prof. Konrad Białecki, dr Natalia Jackowska, dr Michał Białkowski, ks. dr Paweł Jasina i dyrektor szkół KSW Barbara Ziółkowska